Số/Ký hiệu văn bản 08/2017/QH14
Ngày ban hành Jun 19, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Trích yếu Luật Thủy lợi
Nội dung

Luật này quy định về điều tra cơ bản, chiến lược, quy hoạch thủy lợi; đầu tư xây dựng công trình thủy lợi; quản lý, khai thác công trình thủy lợi và vận hành hồ chứa thủy điện phục vụ thủy lợi; dịch vụ thủy lợi; bảo vệ và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi; thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thủy lợi; trách nhiệm quản lý nhà nước về thủy lợi.


Tài liệu đính kèm